Dla pracownika

Chronimy Twoje dane osobowe

Cały zespół Envistar.Biz Sp. z o.o. dba o to, by Twoje dane osobowe były bezpieczne i przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizowanych przez nas procesów rekrutacyjnych i kadrowych. Wdrożyliśmy w naszej firmie system ochrony danych osobowych zgodny z wymaganiami narzuconymi przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, oparty na najnowszych rozwiązaniach informatycznych zapewnianych przez światowej klasy partnerów technicznych Envistar.Biz. Poniżej znajduje się ogólna informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych naszych pracowników i kandydatów do pracy:


Zasady administrowania Twoimi danymi

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Ciebie naszej firmie jest Envistar.Biz Sp. z o.o. z siedzibą ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. +48 22 6296519, mail. biuro@envistar.plAdministrator może powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych podwykonawcy (osobie trzeciej) tylko w celu zgodnym z wiążącą nas umową lub w celu wspierania Twojego procesu rekrutacyjnego (obsługa księgowa, firmowe bazy danych w aplikacjach IT typu „chmura”, itp.).  Podmiotem takim będzie wyłącznie zweryfikowana przez nas osoba zapewniająca najwyższy poziom ochrony danych osobowych. Nie przekazujemy tych danych żadnym innym podmiotom i w żadnym innym celu. Dostęp do Twoich danych mogą także uzyskać uprawnione Śłużby Państwowe w zakresie, w jakim prawo takie nadają im powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 3. Jeśli uzyskamy wiedzę, iż powierzono nam dane osoby w wieku poniżej 16 lat, niezależnie od celu powierzenia nam tych danych bezzwłocznie takie dane trwale usuniemy z naszych baz danych. W sposób świadomy nie przetwarzamy danych osób małoletnich.
 4. Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas realizacji procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział, lub przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, jeśli uzyskaliśmy Twoją zgodę na uwzględnienie Twojej kandydatury także w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez naszą firmę. Po upływie tego czasu dane te zostaną przez nas trwale usunięte. W każdej chwili taką zgodę możesz odwołać zgodnie z pkt. 3. Niemniej, w określonych przypadkach Twoje dane mogą być dalej przetwarzane przez naszą firmę w zakresie, w jakim taki obowiązek nakładają na nas obowiązujące przepisy prawa (np. dla celów dowodowych w postępowaniach sądowych).
 5. Zgodnie z regulacjami zawartmi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, przysługuje Tobie prawo do zapoznania się z treścią przetwarzanych przez nas Twoich danych, poprawienia tych danych, a także ich częsciowego lub całkowitego usunięcia. Dyspozycję taką możesz wydać nam listownie, drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty email, na dane wskazane w pkt. 1
 6. Jeśli rozpoczniesz dla nas pracę, będziemy kontynuowali przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji procesów kadrowych, zaś po zakończeniu naszej współpracy dane te będą przez nas archiwizowane przez okres przewidziany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (tj. do 50 lat).
 7. Domniemujemy, że kontaktując się z nami za pomocą powszechnie dostępnych mediów społecznościowych lub platform handlowych (np. Facebook, OLX), wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w zakresie i celu, jaki został określony w Twojej informacji przekazanej do nas
 8. Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem mediów społecznościowych, to uzyskujemy dostęp wyłącznie do Twojego profilu publicznego w zakresie, w jakim udzielisz nam na to zgody w ustawieniach własnego konta. Danych tych nie będziemy przetwarzać w naszych wewnętrznych systemach informatycznych. Jeśli jednak zdecydujesz się powierzyć nam swoje dane osobowe w szerszym zakresie (np. przesyłając nam je we wiadomości prywatnej), przetworzymy je poprzez zapisanie niezbędnych nam Twoich danych w naszych własnych systemach informatycznych, a następnie ich bezzwłoczne usunięcie z danego portalu społecznościowego lub portalu handlowego. Dalej Twoje dane będą przetwarzane na zasadach określonych w pkt. 1 do 6. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych uznamy za niezasadne z punktu widzenia celów działania naszej firmy, usuniemy je bezzwłocznie, nie informując Ciebie o tym.
 9. Jeśli kontaktujesz się z nami i powierzasz nam swoje dane osobowe przesyłając nam list tradycyjny lub wiadomość elektroniczną na jakikolwiek nasz adres email, także domniemujemy, iż tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszą firmę w zakresie wskazanym w przekazanej do nas informacji. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych uznamy za niezasadne z punktu widzenia celów działania naszej firmy, usuniemy je bezzwłocznie, nie informując Ciebie o tym.
 10. Jeśli ubiegasz się o pracę w naszej firmie, w żadnym wypadku nie przekazuj nam takich danych osobistych, jak: kopia dokumentu tożsamości (na mocy odrębnych przepisów prawa nie dotyczy to obcokrajowców ubiegających się o zatrudnienie w Polsce), informacje o sytuacji rodzinnej czy informacje o sytuacji finansowej, w tym dane np. kart płatniczych.
 11. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania przez nas danych osobowych znajdują się na stronie „Regulamin Serwisu” oraz w naszej wewnętrznej Polityce Bezpieczeństwa.
 12. Jeśli uznasz, że naruszyliśmy Twoje prawa i nieprawidłowo lub bezprawnie przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz zgłosić stosowną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).